Headquarters and Yokohama Work

1 Taya-Cho, Sakae-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 244-8589, Japan
TEL + 81 45-853-7100 FAX +81 45-852-7922